Privacyverklaring RedVan B.V.

RedVan B.V., gevestigd aan Dr. Ubachshof 12, 7038 BZ te Zeddam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jan Tingen is de Functionaris Gegevensbescherming van RedVan B.V. en de contactgegevens zijn: jan@redvan.world of 06-14352821.

1. Persoonsgegevens

RedVan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam (initialen, voornamen en achternaam)

• Telefoonnummers (vast en mobiel)

• E-mailadres

• Geboortedatum/geboorteplaats

• Adres/woonplaats

• Gegevens ID-bewijs

• Financiële gegevens;

• UBN nummer.

2. Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met RedVan B.V. dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

RedVan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- De mogelijkheid bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

RedVan B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RedVan B.V.) tussen zit. RedVan B.V. gebruikt verschillende computerprogramma’s en/of -systemen.

5. Bewaring persoonsgegevens

RedVan B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen persoonsgegevens met derden

RedVan B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RedVan B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

RedVan B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RedVan B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar RedVan B.V. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en andere aanvullende informatie met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RedVan B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

9. Beveiliging persoonsgegevens

RedVan B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met RedVan B.V.

Bijlage

Persoonsgegevens

RedVan B.V. zal in het kader van de overeenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke. RedVan B.V. zal in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Naam (initialen, voornamen en achternaam)
 • Telefoonnummers (vast en mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/geboorteplaats
 • Adres/woonplaats
 • Gegevens ID-bewijs
 • Financiële gegevens;
 • UBN nummer.

Doeleinden

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde persoonsgegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 • De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verwerkingsverantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan RedVan B.V.;
 • Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door RedVan B.V. dan wel sub-verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde systemen;
 • Het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker;
 • De hosting, ook door een sub-verwerker.

Betrokkenen

De persoonsgegevens die verwerkt worden betreffende volgende categorieën van betrokkenen:

 • Werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke, alsmede stagiaires, uitzendkrachten, gede-tacheerden en andere daarmee gelijk te stellen personen;
 • Leveranciers en afnemers van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Partner, kinderen en andere inwonende familieleden van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Klanten van Verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiligingsmaatregelen

RedVan B.V. heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • IP-restricties voor toegangsbeveiliging van database en bestanden bij Verwerker;
 • Zoveel mogelijk encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens die staan opgeslagen in de database;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen;
 • Met derden zijn/worden sub-verwerkers overeenkomsten afgesloten;
 • Met de outsourcepartner zijn back-up procedures afgesproken;
 • Herstel procedures worden onregelmatig getest;
 • Arbeidscontracten kennen een geheimhoudingsclausule;
 • De beveiliging op datacenter niveau wordt continue gemonitord;
 • Geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.

“Zeugen wegen en zorgen dat ze hun streefgewicht bereiken verhoogt de groei van de biggen van het kraamhok met 23 gram per dag. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Flynth, accountants en advies en RedVan, data-verzamelaar. En die goede start werkt volgens Arjan van der Hoek door het hele traject. ”

-Varkens.nl